Related Articles

 • Świrydow

  Poproszę o namiary na organizatorów pomocy. Przekaz pieniężny bezpośredni był bardzo drogi.

  • David Hudziec

   Stowarzyszenie Elb-Rus

 • Wiśnia

  Tak na przyszłość to podawajcie trochę wcześniej informacje o zbiórkach. Z tego artykułu dowiedziałem się , że była akcja i tyle. Można info zamieścić na kilku “niezależnych” portalach o większej oglądalności.Czekamy na następną edycję.

  • David Hudziec

   Następna taka akcja rozpocznie się wkrótce i będzie bardziej “rozreklamowana”

 • Adam

  wspomagałem Serbię, z chęcią wspomogę Noworosję

 • wojtas

  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/profesor-anna-razny-idzie-w-slady-prof-boguslawa-pazia/hge6w

  Prof. Anna Raźny w zeszłym roku solidaryzowała się z Władimirem Putinem w “podejmowanych działaniach na Ukrainie”, a teraz twierdzi, że w Polsce działa “partia wojny”, która – według niej – wspiera “wojnę domową” na Ukrainie.

  Prof. Raźny – jak wy­ni­ka z in­for­ma­cji ze stron Wyż­szej Szko­ły Kul­tu­ry Spo­łecz­nej i Me­dial­nej – na­le­ży do Rady Na­uko­wej uczel­ni o. Ta­de­usza Ry­dzy­ka. Z Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go już ode­szła – na eme­ry­tu­rę.

  Pi­sząc tak kry­tycz­nie o dzia­ła­niach pol­skie­go rządu wobec Ukra­iny i władz w Ki­jo­wie prof. Raźny idzie w ślady prof. Bo­gu­sła­wa Pazia. Ten wy­kła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, o któ­re­go bar­dzo kry­tycz­nych opi­niach nt. Ukra­iń­ców Onet pisał już w paź­dzier­ni­ku 2014 r., ostat­ni­mi wpi­sa­mi w sieci – w oce­nie władz uczel­ni – wy­raź­nie prze­sa­dził. Prof. Paź zo­stał już, de­cy­zją rek­to­ra, za­wie­szo­ny na pół roku. Po­wo­dem były opi­nie Pazia, że “ban­de­row­skie ścier­wa do­sta­ją łomot aż miło”. Wy­kła­dow­ca tłu­ma­czył, że pisał to na pry­wat­nym pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku.

  Prof. Anna Raźny nie może zo­stać za­wie­szo­na na UJ, bo w ze­szłym roku ode­szła już na eme­ry­tu­rę. Cały jed­nak czas znaj­du­je się jed­nak w Ra­dzie Na­uko­wej uczel­ni o. Ry­dzy­ka w To­ru­niu. Prof. Raźny oprócz pracy na­uko­wej zaj­mo­wa­ła się także po­li­ty­ką – w la­tach 90. zwią­za­na była ze Zjed­no­cze­niem Chrze­ści­jań­sko-Na­ro­do­wym. Póź­niej dzia­ła­ła w Lidze Pol­skich Ro­dzin.

  W mi­nio­nym roku zro­bi­ło się o niej gło­śno z po­wo­du listu otwar­te­go, który pod­pi­sa­ła razem z kil­ko­ma in­ny­mi oso­ba­mi – m.​in. Zyg­mun­tem Wrzo­da­kiem. Sy­gna­ta­riu­sze so­li­da­ry­zo­wa­li się z wła­dza­mi Rosji ws. ich dzia­łań wobec Ukra­iny. W tym li­ście stwier­dzo­no m.​in., że “tylko wiel­ka Chrze­ści­jań­ska Rosja może za­trzy­mać marsz »sza­ta­na Za­cho­du«”.

  Teraz była kie­row­nicz­ka Ka­te­dry Ro­syj­skiej Kul­tu­ry No­wo­żyt­nej na Wy­dzia­le Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych UJ na kilku kon­ser­wa­tyw­nych ser­wi­sach do­cie­ka, “kto prze­wod­ni­czy pol­skiej par­tii wojny”. We­dług niej jest to naj­więk­sza par­tia w Pol­sce, a two­rzyć ją mają m.​in. wszyst­kie par­tie obec­ne w Sej­mie, ale nie tylko.

  Prof. Raźny ostro kry­ty­ku­je USA i NATO. – Dla ludzi par­tii wojny mi­strza­mi są teo­re­ty­cy neo­kon­ser­wa­ty­zmu, zaś głów­nym stra­te­giem i za­ra­zem guru Zbi­gniew Brze­ziń­ski, który ostat­nio wy­stą­pił z kon­cep­cją prze­miesz­cze­nia wojsk “ame­ry­kań­skich lub eu­ro­pej­skich” do kra­jów bał­tyc­kich, aby ustrzec je przed in­wa­zją ze stro­ny Rosji (…), choć ta nie wy­su­wa pod na­szym ad­re­sem żad­nych rosz­czeń ani po­stu­la­tów.

  Brze­ziń­ski jest byłym do­rad­cą ds. bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go za pre­zy­den­tu­ry Jimmy’ego Car­te­ra. Obec­nie wy­po­wia­da się bar­dzo kry­tycz­nie wobec po­li­ty­ki Wła­di­mi­ra Pu­ti­na, chwa­ląc przy tym na­kła­da­ne na Rosję.

  We­dług ro­sjo­znaw­czy­ni Krym wszedł w skład Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej “na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­ne­go wśród jego miesz­kań­ców re­fe­ren­dum i de­cy­zji ro­syj­skie­go par­la­men­tu”. Z kolei obec­nie – we­dług prof. Raźny – “Mo­skwa wspie­ra ata­ko­wa­ny na wszel­kie spo­so­by przez woj­ska ukra­iń­skie zbun­to­wa­ny Don­bas i idzie z po­mo­cą mor­do­wa­nej przez nie tam­tej­szej lud­no­ści”. Z kolei w Pol­sce jej zda­niem trwa li­cy­ta­cja na “ob­raź­li­we epi­te­ty i wy­zwi­ska pod ad­re­sem pre­zy­den­ta Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej”. Wy­gry­wać ma Ja­ro­sław Ka­czyń­ski, choć Raźny kry­ty­ku­je wielu po­li­ty­ków – w tym i szefa MSZ Grze­go­rza Sche­ty­nę a także Zbi­gnie­wa Bu­ja­ka, który mówił nie­daw­no, że pol­scy żoł­nie­rze po­win­ni wal­czyć z ro­syj­ską agre­sją na Ukra­inie.

  W oce­nie człon­ki­ni Rady Na­uko­wej uczel­ni o. Ry­dzy­ka mamy w Pol­sce wręcz do czy­nie­nia ze “wstę­pem do ko­lej­nej de­po­pu­la­cji Pol­ski po 1989 roku”. – (Układ okrą­gło­sto­ło­wy) wy­rzu­cił z Pol­ski 2 mi­lio­ny Po­la­ków za pracą. Teraz chce ty­sią­ce – głów­nie mło­dych – wy­krwa­wić w woj­nie, która nie była, nie jest i nie po­win­na stać się naszą wojną. Wobec re­al­nej per­spek­ty­wy przy­spie­sze­nia dzia­łań na ukra­iń­skim fron­cie wojny Ame­ry­ki z Rosją ofer­ta uczest­nic­twa Pol­ski w tej woj­nie i jej eska­lo­wa­nie ozna­cza­ją nade wszyst­ko zgodę na praw­do­po­dob­ną za­gła­dę mi­lio­nów ist­nień ludz­kich – pisze prof. Raźny. I ape­lu­je, by wy­zwo­lić się z “mi­li­tar­nej glo­ba­li­za­cji pod przy­wódz­twem USA”.

  Pre­zy­dent USA Ba­rack Obama wie­lo­krot­nie ostro kry­ty­ko­wał Rosje i Pu­ti­na. W ostat­nim wy­wia­dzie oce­nił, że “nie ma spo­so­bu, by ukra­iń­ski kon­flikt za­koń­czył się do­brze dla Rosji”, a “anek­sja Krymu to kosz­ty, a nie ko­rzyść dla Rosji”. Obama stwier­dził, że Putin zaj­mu­jąc ukra­iń­ski Krym “nie kie­ro­wał się żadną wiel­ką stra­te­gią”, lecz im­pro­wi­zo­wał “wy­pro­wa­dzo­ny z rów­no­wa­gi pro­te­sta­mi na ki­jow­skim Maj­da­nie”. Mo­skwa wie­lo­krot­nie od­po­wia­da­ła kry­ty­ką na sank­cje na­kła­da­ne na Rosję przez USA oraz Unię Eu­ro­pej­ską.

  Nie­mal rów­no­cze­śnie z pu­bli­ka­cją prof. Raźny bar­dzo ostro o pol­skiej po­li­ty­ce wobec Ukra­iny wy­ra­ził się także Zyg­munt Wrzo­dak – wcze­śniej także, obok Raźny, sy­gna­ta­riusz listu do Pu­ti­na. Były po­li­tyk LPR w roz­sy­ła­nym i pu­bli­ko­wa­nym przez sie­bie w sieci tek­ście wziął na ce­low­nik Zbi­gnie­wa Bu­ja­ka.

  – Panie Bujak, w in­te­re­sie na­ro­dów w zor­ga­ni­zo­wa­nym kraju o na­zwie Ukra­ina jest jak naj­szyb­sze po­zba­wie­nie zbrod­ni­czej, oku­pa­cyj­nej wła­dzy pseu­do­ukra­iń­skiej, która re­ali­zu­je po­li­ty­kę śmier­ci i zło­dziej­stwa. Żaden Po­ro­szen­ko, Ja­ce­niuk, Ty­mo­szen­ko – pisze Wrzo­dak.

  We­dług niego “an­ty­pol­ski sys­tem w Pol­sce po­dob­nie dzia­ła jak na Ukra­inie”. – W oby­dwu kra­jach re­ali­zo­wa­na jest po­li­ty­ka ame­ry­kań­ska, ko­smo­po­li­tycz­na – ko­men­tu­je. I oce­nia, że “Pol­ska bie­rze udział już w tej woj­nie, po­tęż­nej woj­nie pro­pa­gan­do­wej prze­ciw­ko Rosji i ich wła­dzom, dla­te­go, że Ro­sja­nie mają swo­je­go (…) pre­zy­den­ta”.

  Na ko­niec Wrzo­dak oce­nia, że wy­po­wie­dzi Bu­ja­ka to “jawne szpie­gow­skie wy­po­ci­ny”, a “przy­zwo­ici Po­la­cy” nie po­win­ni po­da­wać mu ręki.

 • Mohair

  Da radę jakoś wpłacić przebywając w Anglii? Tu w UK wielu z nas by mogło wesprzeć; największa emigracja a z miesiąca na miesiąc z wypłaty coś zostaje (przeważnie). A zachód i jego sztuczki znamy jak mało kto

  • David Hudziec

   Zbiórkę pieniędzy prowadzi obecnie Obóz Wielkiej Polski w Polsce i stamtąd środki są przekazywane dalej

News Agency NOVOROSSIA TODAY © 2014-2015 | All rights reserved